Polityka prywatności

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów, odwiedzających serwis https://laboratorium3d.pl/, w tym sklep internetowy oraz nasze profile w mediach społecznościowych (dalej zwanych Użytkownikami).

Szanujemy prywatność Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby rzetelnie poinformować w jakim zakresie i przez jakie podmioty ich dane osobowe są przetwarzane, a także aby każdy Użytkownik mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszego serwisu.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisujemy w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy lub powierzamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie przysługują Mu prawa.

 

Dane administratora danych

Administratorem danych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest Właścicielka firmy LABORATORIUM 3D Justyna Ciesielska z siedzibą we Włocławku przy ul. Żytnia 49/62. Biuro znajduje się przy ulicy Królewieckiej 17 we Włocławku (dalej: my, Laboratorium 3d lub administrator)

 

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Podstawą opracowania niniejszej Polityki Prywatności są przepisy:

 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000)
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwanego inaczej „RODO”
 • innych aktów prawnych odnoszących się do ochrony danych, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawa telekomunikacyjnego .

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas nasi Użytkownicy. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane,
 • cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mają oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami,
 • dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych,
 • realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 • realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu,
 • ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres ich przechowywania,
 • chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania,
 • jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Laboratorium 3d realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 15-22).

Na zasadach określonych w RODO każdy Użytkownik ma prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (szczegóły poniżej w Punkcie „Zgoda – wycofanie zgody”),
 • prawo dostępu do danych, co oznacza prawo do otrzymania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane przez Laboratorium 3d, w jakim zakresie i w jaki sposób,
 • prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. dowodowe), wówczas w razie sprzeciwu Użytkownika, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania jego danych, chyba że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością Użytkownika lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego.
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – polega, co do zasady, na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Użytkownika danych osobowych. Żądanie takie zostanie w szczególności spełnione w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny w stosunku do praw i wolności Użytkownika.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do danych Użytkownika, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 • prawo do przenoszenia danych, co oznacza prawo do otrzymania kopii danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących praw, Użytkownik może przesłać mailowo na adres: biuro@laboratorium3d.pl z dopiskiem „Dane Osobowe”. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody prosimy o zapoznanie się z poniższym Punktem „Zgoda – wycofanie zgody”

Każdy wniosek zostanie spełniony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zawsze będziemy informować. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik / Klient otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Laboratorium 3d podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.

Dane osobowe Użytkowników/Klientów mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik oraz zleceniobiorca Laboratorium 3d mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Głównymi podstawami przetwarzania danych osobowych są:

 • zgoda – na jeden lub kilka określonych celów (na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych, na działanie plików cookies, które nie są niezbędne do funkcjonowania strony) Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza), poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa (art. 6 ust 1 lit a RODO) lub pisemnie.
 • wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku z wysłaniem do nas zapytania ofertowego, wypełnienia formularza kontaktowego, poproszenia o kontakt, wysłania wiadomości poprzez chat itp. art. 6 ust 1 lit b RODO),
 • prawnie uzasadniony interes, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika mają pierwszeństwo przed tymi interesami. Podstawa ta ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych w celach dowodowych, marketingowych, dochodzenia roszczeń, odpowiedzi na przesłane zapytanie, kontaktu w celu realizacji umowy, w której dana osoba jest wskazana do jej realizacji ( art. 6 ust 1 lit f RODO);
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dot. to szczególnie obowiązków ciążących na nas jako przedsiębiorcy i dostawcy usług serwisowych np. wynikających z ustawy o rachunkowości) (art. 6 ust 1 lit c RODO);

 

Sposób zbierania danych

Dane osobowe naszych Klientów pochodzą, co do zasady od samych Klientów, którzy zdecydowali się skorzystać z naszego Serwisu, profilu na FB, poprzez formularz kontaktowy, chat. Niezależnie, w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej, Laboratorium 3 d gromadzi także dane zawarte w logach systemowych (więcej w Polityce cookies poniżej).

 

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, które przetwarzamy mogą obejmować dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania a także pozostałe dane np. dane dot. złożonych zamówień, zleceń, reklamacji. Przy zakupach w naszym sklepie niezbędne będzie podanie adresu do dostarczenia przesyłki. Przy zakładaniu konta niezbędne będzie podanie loginu i hasła. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych do realizacji danego celu.

W ramach prowadzenia Serwisu Laboratorium 3d może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne, żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie. Jeśli Użytkownik nie chce podać danych poprzez formularz kontaktowy, zawsze może skontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie.

 

Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Nie wymagamy wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynikać z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub Prawa telekomunikacyjnego).

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez bezpośredni kontakt lub za pośrednictwem poczty  email na adres biuro@laboratorim3d.pl. Dane kontaktowe do można też znaleźć w zakładce Kontakt.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – jednak jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak np. otrzymywanie newslettera.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek dotyczący wycofania zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz przez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował, cofając zgodę.
Jeżeli przetwarzamy dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

 

Przechowywanie danych

Laboratorium 3d przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.
Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji, jaki jest prawdopodobny czas przechowywania jego danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażenia zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do ustania celu, na jaki zgoda została wyrażona.

 

Przekazywanie danych innym podmiotom oraz do krajów trzecich

Państwa dane mogą być przekazywane:

 • podmiotom współpracującym z nami w zakresie realizacji naszych usług, z którymi zawarte są stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych np. firmy z branży IT, w tym usług hostingowych, firmy kurierskie, agencje marketingowe, firmy świadczące usługi typu livechat.
 • podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów prawa np. urzędy i inne instytucje finansów publicznych, policja, prokuratura itp.

Co do zasady nie przekazujemy danych do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych. Może się jednak zdarzyć, że dane osobowe podane nam za pomocą strony internetowej są przetwarzane poza obszarom EOG np. w Stanach Zjednoczonych, w związku z działalnością naszych usługodawców z branży IT. W takim przypadku zapewniamy odpowiednie zawarcie umowy z tymi podmiotami, gwarantujące, że przetwarzanie odbywa się, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską.

 

Polityka plików cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

W związku z korzystaniem z naszego serwisu, Laboratorium 3d gromadzi dane zawarte w logach systemowych. Wykorzystujemy je przede wszystkim w celach technicznych związanych z administracją naszego serwisu. Ponadto korzystamy z tych informacji na potrzeby związane ze analizą statystyczną. Prowadzone statystyki pozwalają nam na przykład na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez Serwis. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Laboratorium 3d wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z Serwisu, w tym zwłaszcza:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego laboratorium3d i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów (np. FB).

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

 

Profile w mediach społecznościowych

W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy Profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, czy Instagram. Informujemy, że za prowadzenie tych fanpage’y odpowiedzialność ponosi administrator danych, którym jest Właścicielka firmy LABORATORIUM 3D Justyna Ciesielska z siedzibą we Włocławku przy ul. Żytnia 49/62.

W ramach tej działalności administrator gromadzi i przetwarza część danych udostępnianych mu przez Użytkowników Facebooka czy Instagrama. Zapewniamy, że działanie naszych fanpage’y jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka/Instagrama.

Poprzez funkcjonowanie naszych fanpage’y zbieramy i przetwarzany następujące dane osobowe:

  • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick)
  • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek Użytkownika);
  • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Użytkownika aktywności na naszych profilach. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne.
  • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (w rozmowach tych często Użytkownicy podają nam swój adres e-mail, numer telefonu , otrzymujemy także opis, który Użytkownik zawiera w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

 

Platformy społecznościowe Facebook oraz Instagram dostarczana są przez Meta Platforms, Inc, adres siedziby 1 Hacker WayMenlo Park, California 94025, która w Europie działa poprzez Meta Platforms Ireland Limited.

Zasady dotyczące przetwarzania danych przez ten portale można znaleźć pod linkiem

Zasady ochrony prywatności w firmie Meta – gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących użytkowników w Meta | Centrum ochrony prywatności | Zarządzaj swoją prywatnością na Facebooku, Instagramie i w Messengerze | Prywatność na Facebooku

Zwracamy uwagę, że Laboratorium 3d nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników fanpage’a przez Administratora serwisu Facebook/Instagram, w tym w szczególności za dane osobowe zamieszczone na profilach Użytkowników. Laboratorium 3d nie ma dostępu do tych informacji, niemniej jednak, prowadząc Fanpage FB/In, jest wraz z Meta Platforms współadministratorem danych i ponosi odpowiedzialność za te dane osobowe, które zostały zamieszczone na naszych Fanpage’ach lub przesłane do nas w związku z ich prowadzeniem.

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszych fanpage’y nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook/Instagram, chyba, że będzie to konieczne w celach dowodowych. Przetwarzanie danych osobowych na naszych fanpage’ach odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownika wyraża kierując do nas zapytanie na profilu,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi produktami i usługami – chęcią zawarcia z nami umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Użytkownikowi komunikatu o produkcie, promocji, którym Użytkownik jest / możecie być zainteresowany lub w celu dochodzenia roszczeń.

Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez Facebook/Instagram tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminami tych platform.

Każdy Użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
  • prawo do ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
  • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek żądań dotyczących wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.

Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem a Użytkownikiem Facebooka/Instagrama jest w pełni dobrowolne, Użytkownik zawsze może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych

 

Zmiany w Polityce

Laboratorium 3d zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty.

 

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu laboratoirium3d.pl, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych.

 

Aktualizacja dnia 24_01_2023r